Bokning av självguidade resor

Läs mer om hur det går till med bokning av våra resor på egen hand.

Betalning och avbokning

Betalning och avbokning självguidade resor

Läs mer på vår separata sida om bokningsprocessen för självguidade resor.

Avbokning guidad resa

För våra guidade resor har vi ekonomiska åtaganden upp till ett år före avresa. Vi kan göra namnändring, ibland utan kostnad och ibland mot en mindre avgift om ni eller vi hittar en ersättare.

Om ni har betalat anmälningsavgift eller slutbetalat resan och sedan blir sjuka eller inte kan resa så är det i första hand era reseförsäkring som täcker detta.

Om UD avråder från resa till er valda destination eller om resan måste ställas in av andra skäl kan ni välja mellan att vänta med resan till nästa resetillfälle eller att vi återbetalar det ni betalt.

Kontrollera ert reseskydd i hemförsäkringen och för ert betalkort (om ni använder det). Tänk på att även kontrollera vilka personer som omfattas av försäkringen och vilket belopp den täcker.

Vi kan tyvärr inte återbetala förskott enbart på grund av av oro eller ändrade planer då vi själva har kostnader för flyg och hotell och som vi inte får återbetalt. Vi har resegaranti hos kammarkollegiet vilket betyder att ni aldrig kan bli strandsatta.

Reservation för valutaförändringar

Vi reserverar oss för stora valutaförändringar som gör att vi måste höja priserna för våra resepaket.

Reseförsäkring

Vi rekommenderar att alla resenärer har en fullständig reseförsäkring/avbeställningsförsäkring som bland annat täcker medicinska kostnader, förlorat eller skadat bagage och avbokning av resa. Detta är den enskilda personens ansvar.

Vill du komplettera din hemförsäkring eller köpa en separat så rekommenderar vi Gouda.

Personuppgifter

Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Bakom Cykla & Vandra finns två bolag, Active Spain (Hyper Active AB) och Naturtema (Anders Elmfors). När ni bokar är det alltid tydligt vem av dessa parter ni har avtalet med.

Personuppgiftsansvar
Active Spain eller Naturtema är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter på denna webbplats och när du bokar en resa med oss.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via telefon +34 649 105 141 (Pär, Active Spain), +46 70 396 02 34 (Åsa, Active Spain) samt +46 761 840 118 (Anders, Naturtema) eller skicka oss ett mail på e-post: info@cyklavandra.se

Insamling av personuppgifter
När du gör en intresseanmälan via vår hemsida samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna svara på din förfrågan. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post).

När du gör en bokning till en resa med oss samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), När du genomför en resa med oss samlar vi också in uppgifter gällande bokningen dvs. bokningsnummer, resmål och reslängd. För vissa resemål behöver vi också ditt passnummer om det krävs för inresa i landet.

Vid bokning förekommer att en person lämnar uppgifter om flera personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna till oss har samtliga resenärers samtycke för att lämna ut uppgifterna.

Lagring av personuppgifter
Active Spain
Uppgifterna du lämnar vid bokning lagras på mailserver som sköts av Google.
Fakturauppgifterna matas också in i Fortnox, vårt system för fakturering och redovisning.
När vi skapar filer så sparas dessa i Dropbox.

Naturtema
Uppgifterna du lämnar vid bokning lagras på mailserver som sköts av Portsit.
När vi skapar filer så sparas dessa i Dropbox.

Alla dessa tjänster är anpassade för att uppfylla GDPR.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats
När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan i teorin knytas till dig, som t.ex. ditt IP-nummer.

Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter
Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. leverera de resetjänster du beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser.

Uppgifter som samlas in och överförs i samband med bokning och resa
När du bokar en resa med oss används dina uppgifter för att ställa ut biljetter och resedokument samt boka hotell. Uppgifterna lämnas ut till de leverantörer vi samarbetar med för att tjänsten ska kunna levereras (flygbolag, hotell, fartyg, guider och andra operatörer i de fall du bokar en resa med en samarbetspartner till oss). Överföring till tredje land sker om du reser till ett land som inte är medlem i EU eller EES.

När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information om din resa. Vi använder oss av post och e-post.

Vi använder också uppgifterna för bokföring.

Hur länge sparas personuppgifterna
Vi sparar uppgifterna vi samlar in i vår kunddatabas och vårt bokningssystem. Personuppgifterna sparas i 2 år om du inte samtyckt till att vi sparar dina uppgifter längre. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot kommunikation från oss. Du kan lätt av prenumera via mailutskicken.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss så får du ett registerutdrag.

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.

Resegaranti

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet. Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti.

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet.

Naturtema (Anders Elmfors) har ställt resegaranti för sina resor.
Active Spain (Hyper Active AB) har ställt resegaranti för sina resor.

Hitta oss på Kammarkollegiets hemsida.

Vad är en resegaranti?
Tanken är att du som resenär inte ska förlora några pengar om din resa måste ställas in eller avbrytas
Resegarantin är en betalningsutfästelse från en bank, ett försäkringsbolag eller ett kreditmarknadsbolag. Den ska täcka alla förskott som resenärerna har betalat, till exempel anmälningsavgifter och slutbetalningar. Den ska också täcka andra tjänster som ingår i avtalet med resenären och i vissa fall även kostnader för hemtransport. Tanken är att du som resenär inte ska förlora några pengar om din resa måste ställas in eller avbrytas.

Paketreselagen

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företagen Naturtema och Active Spain kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har företagen Naturtema och Active Spain enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

• Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
• Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
• Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
• Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
• Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
• Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
• Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
• Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
• Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
• Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
• Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
• Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
• ”XY” har tecknat skydd vid obestånd hos ”YZ (den enhet som ansvarar för skyddet vid obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag)”. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av ”XY” obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt
https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html